Dostawa sprzętu i produktów medycznych jednorazowego użytku dla Powiatowego Centrum medycznego Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Wieruszowie, ul. Warszawska 104,98-400 Wieruszów


 Zakup z dostawą urządzeń i licencji w ramach zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie

– Link do postępowania na miniportalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ea22c0bc-ef85-4069-aa98-099a8c2b1c5a

 

"Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy.
Numer sprawy : ZP1/2022/PCM

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i badań mikrobiologicznych dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie

„Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie”

Ogłoszenie przetargowe z dnia 07.05.2020 r.


dotyczy: Wykonania instalacji fotowoltaicznej  na obiektach Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowi

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu

Pytania i odpowiedzi 2

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty