POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

wg norm  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i  ISO/IEC 27001:2013

 

Priorytetowym celem Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Wieruszowie jest stałe spełnianie wymagań Pacjentów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, zgodnie z misją:

Dobro chorego najwyższym celem naszego działania

Naszym Pacjentom pragniemy zapewnić udzielanie kompleksowych świadczeń medycznych w jak najwyższej jakości, opartych na umiejętnym wykorzystaniu profesjonalnej wiedzy medycznej. Ponadto zagadnienia dot. ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa informacji odgrywają istotną rolę w świadomości Prezesa Zarządu, dlatego zajmują ważne miejsce wśród zadań realizowanych przez Placówkę, a ich realizacja leży w kompetencjach osób zatrudnionych w PCM Sp. z o.o. Szpital Powiatowy.

Wymienione wyżej cele realizujemy poprzez:

 • indywidualne i rzetelne podejście do Pacjenta i zdobycie jego trwałego zaufania,
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych zaspokajających w najszerszym stopniu potrzeby Pacjentów,
 • ścisłą kontrolę procesu udzielania świadczeń zdrowotnych na każdym ich etapie,
 • zakup nowego specjalistycznego sprzętu i urządzeń służących do udzielania świadczeń zdrowotnych, a także zakup pozostałego wyposażenia placówki,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu w celu zwiększenia jakości wykonywanej pracy,
 • optymalizację kosztów usług i wzrost efektywności ekonomicznej,
 • określenie kontekstu Placówki oraz identyfikowanie ryzyk i szans w celu opracowania skutecznego planu postępowania z ryzykami oraz wykorzystywanie szans do doskonalenia i rozwoju,
 • ograniczanie stosowania, a gdzie można eliminowania substancji szkodliwych dla środowiska,
 • prowadzenie racjonalnej i niestwarzającej zagrożenia dla środowiska gospodarki odpadami poprzez segregację, zabezpieczanie lub przekazywanie do recyklingu czy likwidacji,
 • uwzględnianie zagadnień ochrony środowiska na każdym poziomie zarządzania oraz stałe podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników,
 • zapewnienie by realizacja usług prowadzona była w warunkach przyjaznych środowisku i bezpiecznych dla człowieka,
 • zmniejszanie emisji zanieczyszczeń,
 • śledzenie i ocenianie oddziaływania Placówki na środowisko oraz opracowanie planów poprawy ochrony środowiska, zapewnianie środków na ich realizację.
 • ciągłe doskonalenie swoich usług oraz skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 • spełnienie mających zastosowanie wymagań prawnych i regulacyjnych a także monitorowanie i wdrażanie zmian w obowiązujących przepisach prawnych i regulacyjnych,
 • zarządzanie ciągłością organizacji poprzez określanie i wdrażanie instrukcji i procedur awaryjnych,
 • stosowanie zabezpieczeń systemu informatycznego gwarantujących zachowanie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Prezesa Zarządu oraz pracowników Placówki o konieczności stałego doskonalenia wszystkich procesów, a także skuteczne zarządzanie nimi. W działaniach tych należy dążyć do zmniejszania niekorzystnych oddziaływań na środowisko oraz zapewnienia bezpieczeństwa informacji. Działania te prowadzone będą zgodnie z zasadami ciągłego doskonalenia w każdym aspekcie funkcjonowania Placówki, a także wymagań norm: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i  ISO/IEC 27001:2013

Tak opisaną i wdrożoną Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania będę wraz z pracownikami promować i stosować z należytą starannością oraz będę dbać o jej aktualność.