Zakład Opiekuńczo Leczniczy

W zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym udzielane są całodobowe świadczenia zdrowotne. ZOL dysponuje 32 miejscami w 1,2,3,4-osobowych pokojach (część wyposażona w TV).
W obrębie zakładu znajduje się sala dziennego pobytu, sala rehabilitacji i terapii zajęciowej, łazienka wyposażona w zintegrowany system higieny osobistej. Wszystkie toalety i łazienki przystosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Łóżka wyposażone są w drabinki zabezpieczające z możliwością regulowania wysokości. Osoby długotrwale unieruchomione, których stan zdrowia tego wymaga, zaopatrywane są w materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe.

Z usług Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego mogą korzystać pacjenci zarówno w ramach finansowania przez NFZ jaki i poza systemem ubezpieczeń zdrowotnych za pełną odpłatnością. Opłata za dobę pobytu ustalana jest zgodnie z cennikiem PCM.Sprzęt od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy


Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w 2016 r. i 2017 r. otrzymał nowoczesny sprzęt dla pacjentów ofiarowany przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W 2016 r. otrzymaliśmy:
– 20 łóżek szpitalnych z szafkami przyłóżkowymi,
– 2 materace przeciwodleżynowe,
– aparat EKG,
– wózek inwalidzki,
– 4 pompy infuzyjne,
– fotel kąpielowy,
– aparat do mierzenia ciśnienia.

W 2017 r. otrzymaliśmy:
– 4 wózki inwalidzkie,
– 2 materace przeciwodleżynowe,
– fotel kąpielowy,
– 2 ssaki elektryczne.

Nowoczesny sprzęt, który otrzymał Zakład Opiekuńczo-Leczniczy od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to wielkie wsparcie. Sprzęt ten podnosi komfort pobytu pacjentów, ułatwia leczenie i powrót do zdrowia naszych podopiecznych.

Tryb kierowania

Wniosek, skierowanie oraz wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie, nie są wymagane, w przypadku gdy sąd opiekuńczy wyda orzeczenie o umieszczeniu świadczeniobiorcy w zakładzie opiekuńczym. W takiej sytuacji orzeczenie sądu opiekuńczego stanowi podstawę do umieszczenia świadczeniobiorcy w zakładzie opiekuńczym.

Decyzję o przyjęciu wydaje kierownik zakładu w porozumieniu z lekarzem. Po uzyskaniu pozytywnej kwalifikacji decyzja zostaje zatwierdzona przez dyrektora szpitala. W przypadku braku miejsc pacjent zostaje umieszczony na liście oczekujących.

Do zol nie przyjmuje się osób, które w ocenie opartej na skali Bartel otrzymały 40 pkt lub więcej, lub jeśli głównym wskazaniem do opieki jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie

Odpłatność za pobyt


Miesięczna opłata za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym obejmuje koszty wyżywienia i zakwaterowania (art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

1. Opłatę ustala się ponownie po każdorazowej zmianie wysokości dochodu świadczeniobiorcy przebywającego w zakładzie opiekuńczym.
2. Opłatę ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających wysokość dochodu świadczeniobiorcy, w szczególności:
1) decyzji organu rentowego albo emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty albo renty socjalnej; do decyzji można załączyć zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu opiekuńczego na potrącanie opłaty za pobyt w zakładzie opiekuńczym przez właściwy organ rentowy albo emerytalno-rentowy ze świadczenia wypłacanego przez ten organ, lub
2) decyzji o przyznaniu zasiłku stałego; do decyzji można załączyć zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu opiekuńczego do odbioru tych należności przez zakład opiekuńczy.
3. W przypadku czasowej nieobecności świadczeniobiorcy w zakładzie w trakcie jego pobytu w tym zakładzie, obliczając opłatę uwzględnia się liczbę dni pobytu świadczeniobiorcy poza zakładem opiekuńczym, przy czym opłatę oblicza się w ten sposób, że za dni pobytu poza zakładem opiekuńczym opłata wynosi 70% opłaty pobieranej za dni obecności w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

TelefonW celu ustalenia miejsca w ZOL-u459 595 112
Kierownik, pielęgniarka oddziałowa45 95 95 112
Dyżurka pielęgniarska45 95 95 112

Zgłoszeń do ZOL można dokonać:


  • Przynosząc dokumenty do Sekretariatu Szpitala od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 14.00
  • Wysyłając dokumenty pocztą na adres
    Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Wieruszowie
    Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
    ul. Warszawska 104
    98-400 Wieruszów

Kierownik


Małgorzata WróbelKierownik
Honorata KasztanPielęgniarka Oddziałowa
Galeria