|

Wyjaśnienia

W nawiązaniu do artykułu, który został opublikowany w dniu 09.01.2023 r. na portalu tugazeta oraz zamieszczonych pod nim komentarzy, Zarząd PCM sp. z o. o. pragnie wyrazić ubolewanie z powodu opisanych przez Państwa wydarzeń oraz podziękować za wszystkie uwagi i komentarze. Dyrekcja Szpitala dołoży starań, aby podobne sytuacje nie miały już miejsca w przyszłości. Uwagi zgłaszane przez  pacjentów są analizowane i omawiane przez Dyrekcję szpitala i kierowników komórek, a wyciągane z nich wnioski mają na celu poprawę organizacji pracy szpitala.

Problemy związane z brakiem lekarzy, z którymi borykają się wszystkie podmioty lecznicze w kraju, niestety dotykają również wieruszowskiego szpitala. Zarówno Zarząd jak
i specjalista ds. kadr Pan Zbigniew Hodera, nie ustają w poszukiwaniu lekarzy chętnych do podjęcia pracy w tutejszym Szpitalu, aby mieszkańcom Powiatu Wieruszowskiego zapewnić opiekę medyczną na jak najwyższym poziomie.

W związku z licznymi uwagami dot. funkcjonowania Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej pragniemy przypomnieć w jakich sytuacjach pacjenci mogą skorzystać z pomocy w NPL:

  • zaostrzenia dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
  • infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie
    u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,
  • bólów brzucha, nieustępujących mimo stosowania leków rozkurczowych,
  • bólów głowy, nieustępujących mimo stosowania leków przeciwbólowych,
  • biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
  • zatrzymania wiatrów, stolca lub moczu,
  • nagłego bólu krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.,
  • zaburzeń psychicznych (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Pielęgniarka zbiera od pacjenta zgłaszającego się do NPL wywiad dot. jego dolegliwości. Następnie dokonuje oceny stanu pacjenta. W sytuacji jeśli stan zdrowia pacjenta nie wymaga natychmiastowej interwencji lekarza, a jednocześnie lekarz ze względu na inne obowiązki (np. udzielanie pomocy innemu pacjentowi będącemu w stanie zagrożenia życia) nie może
w danej chwili zbadać zgłaszającego się pacjenta, pielęgniarka informuje go o możliwości skorzystania  z pomocy lekarza w formie teleporady. Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200, pacjent uzyska poradę lekarską. Ponadto Szpital ma podpisaną umowę z firmą, która wykonuje teleporady dla pacjentów zgłaszających się do NPL, a w uzasadnionych przypadkach realizuje wizyty domowe.

Jeszcze raz chcemy również podkreślić, iż w strukturach wieruszowskiego szpitala nie funkcjonuje SOR. Pacjenci mogą skorzystać na określonych zasadach z pomocy medycznej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NPL) lub w Izbie Przyjęć. W sytuacji nagłego zachorowania, nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy, gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia pacjent może skorzystać z pomocy w NPL. W przypadku subiektywnego poczucia zagrożenia życia lub w sytuacjach nagłych pacjent ma prawo skorzystać z pomocy w szpitalnej izbie przyjęć. Ponadto pacjent będący w stanie nagłego zagrożenia życia może skontaktować się z dyspozytornią medyczną w Łodzi i wezwać zespół ratownictwa medycznego.

Ratownictwo medyczne (ZRM) Zadania związane bezpośrednio z ratowaniem zdrowia i życia w stanach nagłych realizowane są w ramach systemu ratownictwa medycznego. Po przyjeździe na miejsce wezwania, ratownicy udzielają choremu pierwszej pomocy i – gdy jest taka potrzeba – zawożą go do szpitala. Pacjent nie ma wpływu na to, do którego szpitala zostanie przewieziony. Udzielający pomocy doraźnej zespół ratownictwa medycznego transportuje bowiem chorego do najbliższej placówki, wskazanej przez dyspozytora. Izba przyjęć W przypadku subiektywnego poczucia zagrożenia życia lub w sytuacjach nagłych pacjent ma prawo skorzystać z pomocy doraźnej w szpitalnej izbie przyjęć bez skierowania. W razie konieczności pacjent jest w izbie zabezpieczany medycznie i transportowany do innej, specjalistycznej placówki. Izba przyjęć nie jest miejscem, w którym udzielane są porady planowe. Świadczenia planowe pacjent może otrzymać w ciągu dnia, w trybie ambulatoryjnym, u swojego lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty.   Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna (NPL) Poradnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielają pomocy od poniedziałku do piątku w godz. 18-8 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy. Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie: zaostrzenia dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością), infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie
u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku, bólów brzucha, nieustępujących mimo stosowania leków rozkurczowych, bólów głowy, nieustępujących mimo stosowania leków przeciwbólowych, biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku, zatrzymania wiatrów, stolca lub moczu, nagłego bólu krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp., zaburzeń psychicznych (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać ZRM)