Polityka Jakościowo-Środowiskowa


Priorytetowym celem Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpitala Powiatowego w Wieruszowie jest stałe spełnianie wymagań Pacjentów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, zgodnie z misją :Dobro chorego najwyższym celem naszego działania Naszym Pacjentom pragniemy zapewnić kompleksową jakość udzielanych świadczeń, opartą na połączeniu i umiejętnym wykorzystaniu profesjonalnej wiedzy medycznej popartej kierunkowym wykształceniem i doświadczeniem zatrudnionego u nas personelu medycznego.

Problematyka ochrony środowiska odgrywa istotną rolę w świadomości Prezesa Zarządu, dlatego też zajmuje ważne miejsce wśród zadań realizowanych przez Placówkę i leży w kompetencjach osób w niej zatrudnionych.

Cel ten realizujemy poprzez indywidualne i rzetelne podejście do Pacjenta i zdobycie jego trwałego zaufania, udzielanie świadczeń zdrowotnych zaspokajających w najszerszym stopniu potrzeby Pacjentów, ścisłą kontrolę procesu udzielania świadczeń zdrowotnych na każdym ich etapie, z wykorzystaniem nowoczesnych metod badań, pomiarów i przesyłania informacji, zakup nowego specjalistycznego sprzętu i urządzeń służących do udzielania świadczeń zdrowotnych, systematyczne szkolenie personelu umożliwiające właściwe wykorzystanie nowoczesnego sprzętu, podnoszenie kwalifikacji zawodowych w celu zwiększenia jakości wykonywanej pracy, optymalizację kosztów usług i wzrost efektywności ekonomicznej, określenie i nadzór nad rydzykami i szansami dla realizowanych procesów, stałe podnoszenie poziomu wyposażenia i stanu zaplecza technicznego, uwzględnianie kontekstu Placówki przy planowaniu działań operacyjnych, ograniczanie stosowania, a gdzie można eliminowania substancji szkodliwych dla środowiska, stosowanie rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych umożliwiających ograniczanie uciążliwości procesów u źródła, prowadzenie racjonalnej i niestwarzającej zagrożenia dla środowiska gospodarki odpadami poprzez segregację, zabezpieczanie lub przekazywanie do recyklingu czy likwidacji, uwzględnianie zagadnień ochrony środowiska na każdym poziomie zarządzania oraz stałe podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników, zapewnienie by realizacja usług prowadzona była w warunkach przyjaznych środowisku i bezpiecznych dla człowieka, zmniejszanie emisji zanieczyszczeń, śledzenie i ocenianie oddziaływania Placówki na środowisko oraz opracowanie planów poprawy ochrony środowiska, zapewnianie środków na ich realizację. Ciągłe doskonalenie swoich usług oraz skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania, spełnienie mających zastosowanie wymagań prawnych i regulacyjnych. Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Prezesa Zarządu oraz pracowników Placówki o konieczności stałego doskonalenia wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych Pacjentów, wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb oraz skuteczne zarządzanie procesami w sposób umożliwiający ciągłe zmniejszanie niekorzystnych oddziaływań na środowisko zgodnie z zasadami ciągłego doskonalenia w każdym aspekcie funkcjonowania Placówki, a także wymagań norm PN – EN ISO 9001:2015 i PN – EN ISO 14001:2015.

Tak opisaną i wdrożoną Politykę Jakościowo – Środowiskową będę wraz z pracownikami promować i stosować z należytą starannością oraz będę dbać o jej aktualność.